Szkolenie IOD, jakie treści powinien opanować przyszły inspektor?

Spis treści

Szkolenie IOD, jakie treści powinien opanować przyszły inspektor?

Wraz ze wzrostem znaczenia ochrony danych i prywatności inspektorzy ochrony danych (IOD) stali się istotną częścią każdej organizacji. W związku z tym ważne jest, aby byli dobrze przeszkoleni, aby upewnić się, że są w stanie odpowiednio chronić dane swojej organizacji.

Aby inspektor ochrony danych był skuteczny, musi rozumieć zasady ochrony danych i prywatności, a także różne prawa i przepisy z nimi związane. Muszą też być zaznajomieni z najnowszymi technologiami i technikami służącymi do zabezpieczania danych. Ponadto inspektor ochrony danych powinien mieć wszechstronną wiedzę na temat najlepszych praktyk w zakresie postępowania z danymi osobowymi i innymi wrażliwymi informacjami.

Dzięki opanowaniu tych zagadnień inspektorzy ochrony danych mogą zapewnić zgodność swoich organizacji ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami, a jednocześnie chronić dane osobowe klientów oraz pracowników przed nieautoryzowanym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Szkolenie IOD, jaką wiedzę powinien posiadać IOD

Nasze szkolenie IOD prowadzimy według poniższych modułów, jeśli zamierzasz sam rozpocząć swoja edukację w celu pełnienia stanowiska inspektora ochrony danych, proponujemy zagłębić się i opanować poniższe tematy.

Główne założenia RODO

Wśród głównych założeń RODO wymieniamy: neutralność technologiczna, podejście oparte na ryzyku, rozliczalność, wzmocnienie praw podmiotów danych, ujednolicenie porządku prawnego.

Więcej informacji znajdziesz w naszych artykule: na czym polega RODO?

Definicje RODO

Najważniejsze definicje znajdziesz w art. 4 RODO – to od tych artykułów warto zacząć zapoznanie się z unijnym rozporządzeniem.

Dane osobowe

Największa bolączka osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych? Czy ta informacja stanowi dane osobowe, czy też nie?

Więcej znajdziesz w naszym artykule, dane osobowe: definicja RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 2 RODO.

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych, znajdziesz w naszym artykule: czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Szkolenie IOD - treści i tematy

Zasady przetwarzania danych osobowych

Wyróżniamy je następująco:

 • Legalności
 • Ograniczenia celu
 • Minimalizacji danych
 • Ograniczenia Przechowania
 • Rozliczalności
 • Rzetelności
 • Bezpieczeństwa danych
 • Prawidłowości

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych, znajdziesz w naszym artykule: czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Obowiązki administratora

Na naszym szkoleniu IOD szczegółowo poruszamy tematyką identyfikacji oraz obowiązków administratora według RODO. Przykładem takiego obowiązku jest obowiązek informacyjny opisany w art. 13 RODO.

Naruszenie ochrony danych osobowych

Odpowiednie identyfikowanie naruszenia ochrony danych to podstawa na stanowisku IOD

Żeby zaistniało naruszenie, muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki:

 1. Naruszenie musi dotyczyć danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez podmiot, którego dotyczy naruszenie.
 2. Skutkiem naruszenia może być zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych.
 3. Naruszenie jest skutkiem złamania zasad bezpieczeństwa danych.

Odpowiedzialność pracownika

Na gruncie przepisów ochrony danych osobowych wyróżniamy odpowiedzialność: dyscyplinarną, materialną oraz karną.

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna być podpisania przez każdego procesora (podmiotu przetwarzającego), czyli firmy zewnętrznej świadczącej usługi (przewarzającej dane w celu wyznaczonym przez ADO). W umowie należy wpisać zbiór danych powierzany przez ADO oraz określić rodzaj, cel i charakter powierzonego przetwarzania. Dokument powinien również zawierać oświadczenie o poufności.

Prawa podmiotów

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) gwarantuje pewne prawa dla osób, których dane dotyczą (tzw. podmiotów danych), w celu ochrony ich prywatności i kontroli nad przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te obejmują:

 • Prawo dostępu: podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych oraz do uzyskania kopii swoich danych.
 • Prawo do sprostowania: podmiot danych ma prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): podmiot danych ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych w pewnych określonych sytuacjach.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: podmiot danych ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych określonych sytuacjach.
 • Prawo do przenoszenia danych: podmiot danych ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi danych.
 • Prawo do sprzeciwu: podmiot danych ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych określonych sytuacjach, np. wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody: jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na udzielonej przez podmiot danych zgodzie, podmiot ten ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Pojęcie „ryzyka” w RODO

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) definiuje pojęcie “ryzyka” jako potencjalne zagrożenie dla prywatności osób, których dane dotyczą, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przykłady takiego ryzyka to:

 • Nadużycie danych osobowych przez pracowników lub osoby trzecie.
 • Nieautoryzowane dostęp do danych osobowych.
 • Nieprawidłowe zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób trzecich.
 • Nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych, takie jak ich nieodpowiednie przetwarzanie lub przetwarzanie bez podstawy prawnej.
 • Brak odpowiednich procedur i polityk dotyczących ochrony danych osobowych.

RODO wymaga od przedsiębiorców, aby oni identyfikowali i oceniali ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także aby stosowali odpowiednie środki, aby te ryzyka zminimalizować.

Dokumentacja RODO

Dokumentacja pomaga administratorowi wywiązać się z zasady rozliczalności, zgodnie z którą administrator danych osobowych musi nie tylko przestrzegać przepisów RODO, ale również to wykazać. Potrzebujemy dokumentacji, ponieważ jest ona najprostszym sposobem na wykazanie przestrzegania przepisów RODO.

Jeśli miałbyś jakieś pytania, lub wątpliwości w związku z dokumentacją RODO, napisz do nas – chętnie pomożemy!

Szyfrowanie

Szyfrowanie to jeden z wymienionych osobowych ochrony danych w rozporządzeniu obok pseudonimizacji, jako przyszły IOD musisz opanować do perfekcji te definicje.

Wniosek: Inwestowanie w wysokiej jakości szkolenie IOD ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji

Sprawdź:

Sprawdź naszą ofertę!

Masz pytanie?
Napisz do nas

O nas

Uważamy, że odpowiednio wdrożone RODO, może posłużyć jako narzędzie wpływające korzystnie na rozwój, postrzeganie oraz reputację firmy. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania, obiegu, archiwizowania oraz dostępu do danych zgodnie z aktualnymi wymogami.

Udostępnij ten post
Facebook
LinkedIn