Analizyka ryzyka RODO

RODO Łódź | RODO Poznań | RODO Warszawa | RODO Wrocław

Uważamy, że odpowiednio wdrożone RODO, może posłużyć jako narzędzie wpływające korzystnie na rozwój, postrzeganie oraz reputację firmy. Naszym celem jest zapewnienie prawidłowego przetwarzania, obiegu, archiwizowania oraz dostępu do danych zgodnie z aktualnymi wymogami.

Analizyka ryzyka RODO

RODO Łódź | RODO Poznań | RODO Warszawa | RODO Wrocław

Analizę ryzyka RODO dokonuje każdy administrator oraz procesor (podmiot przetwarzający), analiza ryzyka jest jednym z najbardziej efektywnych metod realizacji wymogu bezpieczeństwa przetwarzania – wyrażonego w art. 32 RODO. Zestawienie procesów przetwarzania danych z wdrożonymi zabezpieczeniami wykaże ewentualne luki w zabezpieczeniach oraz pomoże lepiej zabezpieczyć nie tylko dane osobowe, ale również całą Twoją organizację.

Przeprowadzając analizę ryzyka RODO firma ma szansę sprawdzić swoje zabezpieczenia, dobrać odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, oraz zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych.

Sprawdź jak możemy ci pomóc

Czy RODO definiuje czym jest ryzyko?

W tym miejscu robi się ciekawie, ale też zaczynają się schody, ponieważ w RODO nie znajdziemy definicji czym jest to „ryzyko”. Jedyne co wskazuje nam RODO to jak rozumieć ryzyko w kontekście praw i wolności osób, należy je rozumieć jako negatywne skutki dla osób, których dane dotyczą w przypadku naruszenia ich praw i wolności oraz konsekwencje naruszeń w zakresie ich dóbr osobistych oraz majątkowych.

W motywie 75 RODO możemy znaleźć wymienione konkretne ryzyka, m.in: kradzież tożsamości, stratę finansową, naruszenie dobrego imienia, dyskryminację, czy naruszenie poufności danych chronionych tajemnicą zawodową. Tożsame ujęcie ryzyka przedstawia opinia Grupy Roboczej art. 29: „Ryzyko” jest scenariuszem opisującym zdarzenie i jego konsekwencje, oszacowanym pod względem powagi i prawdopodobieństwa ryzyka.

W przypadku RODO należy więc uznać za ryzyko wszelkie zdarzenia, które naruszają bezpieczeństwo danych osobowych.

Czym jest naruszenie ochrony danych?

Naruszenie, aby zaistniało, musi spełniać łącznie trzy przesłanki:

  • Naruszenie musi dotyczyć danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez podmiot, którego dotyczy naruszenie.
  • Skutkiem naruszenia może być zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych.
  • Naruszenie jest skutkiem złamania zasad bezpieczeństwa danych.


Gdy do niego dojdzie i stwierdzimy, że naruszenie stwarza ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, Twoja firma/organizacja powinna zgłosić je Prezesowi Urzędu ochrony Danych (PUODO) bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Jak wykonać analizę ryzyka RODO?

Podejście oparte na ryzyku to uwzględnienie ryzyka na każdym etapie działania (planowanie, wykonanie, wdrożenie, ulepszanie).

W RODO, ani w ustawie o ochronie danych nie znajdziemy konkretnych wytycznych jak i kiedy powinniśmy wykonać analizę ryzyka. Analiza ryzyka będzie również wyglądać inaczej w każdej organizacji – nie istnieje jedyny i prawidłowy wzór. My zalecamy rozpoczęcie analizy ryzyka od określenia czynności i procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji. W analizie ryzyka zestawiamy przetwarzanie danych w Twojej organizacji z podatnościami, ryzykiem naruszenia ochrony danych i wpływem ewentualnego naruszenia na prawa i wolności osób fizycznych oraz wdrożonymi środkami ochrony danych. Przeprowadzona analiza ryzyka pokaże nam czy obecne środki bezpieczeństwa mają szansę obniżyć lub ograniczyć ryzyko wystąpienia konkretnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu przetwarzania danych osobowych w Twojej działalności. Podczas analizy sporządzamy również listę wdrożonych środków ochrony danych (organizacyjnych i technicznych) oraz listę proponowanych środków, które należy wdrożyć jeśli podczas analizy – ryzyko zostanie określone jako wysokie.

Analiza ryzyka

Analiza ryzyka RODO

Wyniki analizy ryzyka, skonfrontowane z kryteriami ryzyka, takimi jak istotność lub częstotliwość występowania, są procesem oceny ryzyka w RODO, jest to konieczne dla stwierdzenia jego wielkości oraz skali czy dane ryzyko jest, np. niskie, akceptowalne lub wysokie.

Przeprowadzenie analizy ryzyka i stosowanie podejścia opartego na ryzyku, jest ściśle powiązane z zasadą rozliczalności, zgodnie z którą administrator danych osobowych musi nie tylko przestrzegać przepisów RODO, ale również to wykazać. Zalecamy, by analiza ryzyka została udokumentowana – w celu wykazania, że ryzyko zostało oszacowane i wprowadzono odpowiednie środki ochrony.

Jeśli potrzebujesz pomocy oraz wsparcia w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka, przygotowania, aktualizacji dokumentacji lub wdrożenia RODO, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci spełnić wymogi przepisów ochrony danych.

Jaka jest cena analizy ryzyka?

Cena analizy ryzyka zaczyna się od 599 PLN netto. Uzupełnij formularz, aby uzyskać więcej szczegółów.

RODO Łódź | RODO Poznań | RODO Warszawa | RODO Wrocław

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc

Wdrożenie RODO

Wdrożymy RODO do twojej organizacji. Przeprowadzimy audyt, sporządzimy dokumentację oraz przeszkolimy personel.

Audyt RODO

Wierzymy, że nie można podjąć skutecznego leczenia bez trafnej diagnozy, tak właśnie traktujemy audyt RODO.

Doradztwo RODO

Jeśli jakiś przepis RODO wydaje się niejasny lub chciałbyś się upewnić, zapraszamy do kontaktu – pomożemy. 

Dokumentacja

Dokumentacja jest jak garnitur, powinna być szyta na miarę. Przygotujemy dla ciebie dokumentację RODO.

Outsourcing IOD

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Twojej firmie, organie lub podmiocie publicznym. 

Analiza Ryzyka

Podczas analizy ryzyka sprawdzimy zabezpieczenia oraz dobierzemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.